นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียน

  ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

 

 

  นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียน

  ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

 

  นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียน

  ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - สังคม

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล "คนดีศรีแจงร้อน" ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

โรงเรียนแจงร้อนวิทยามีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 536 คน  ตามรายการที่แนบนี้